ВИДЕО сервис
Све вијести

Најновије вијести

Друштво18/08/2018

РЕГРЕС ЗА ЈЕДНЕ 2.206 КМ, А ЗА ДРУГЕ 300 КМ

 

САРАЈЕВО, 18. АВГУСТА /СРНА/ - Тужилаштво БиХ исплатило је прошле године на име регреса за годишњи одмор 233.176 КМ, али тако да су тужиоци добили по 2.206 КМ у складу са Законом о платама у судским и тужилачким институцијама БиХ, док је по 300 КМ исплаћено запосленима на које се примјењује Закон о платама у институцијама БиХ.

 

"Тужиоци имају право на нето накнаду за годишњи одмор од 50 одсто основне мјесечне нето плате утврђене Законом о платама у судским и тужилачким институцијама БиХ и њима је исплаћен регрес од 2.206 КМ. Осталом стручном особљу које прима плату по истом закону исплаћен је регрес у износу од 50 одсто њихове основне мјесечне плате", наводи се у извјештају Канцеларије за ревизију институција БиХ.

Ревизори су констатовали да је право на накнаду за регрес за годишњи одмор у овој институцији БиХ регулисано различито.

Ревизори указују на чињеницу да запослени у Тужилаштву БиХ који примају плату у складу са Законом о платама и накнадама у институцијама БиХ остварују право на накнаду трошкова превоза, топли оброк, регрес, јубиларне награде и накнаде за помоћ у случају смрти, док запослени који плату примају по Закону о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу БиХ имају право на накнаду за регрес и отпремнину приликом одласка у пензију чији износи нису уједначени.

Наиме, Законом о платама и другим накнадама у судским и правосудним институцијама на нивоу БиХ тужиоци имају право на исплату једне основне мјесечне плате као накнаде приликом одласка у пензију.

Међутим, запослени који примају плату према Закону о платама и накнадама у институцијама БиХ и имају право на исплату отпремнине у висини шест остварених нето плата исплаћених у претходних шест мјесеци или шест просјечних мјесечних нето плата из претходне године у БиХ уколико је то за њих повољније.

Закључно са 31. децембром прошле године исплаћено је 10.186 КМ за отпремнине.

Различито дефинисано право на накнаде /за превоз са посла и на посао, топли оброк и одвојен живот/ запослених у правосудним институцијама и запослених у институцијама законодавне и извршне власти БиХ било је основа за подношење тужбених захтјева, с обзиром да је Уставни суд БиХ утврдио да оно представља дискриминацију која се не може оправдати, уочили су ревизори.

Ревизија је утврдила и да Тужилаштво БиХ није радило у складу са прописима ни када је ријеч о процедури јавних набавки у вези са ексхумацијама.

"Издаци уговорених услуга са 31. децембром прошле године износе 611.517 КМ. Знатни износи односе се на трошкове ексхумација /300.506 КМ/, трошкове вјештака /97.856 КМ/, услуге превођења /81.543 КМ/ и трошкове свједока /45.727 КМ/", наводи се у ревизорском извјештају.

Трошкови ексхумација из прошлогодишњег буџета износе 300.506 и за 30 одсто су нижи од трошкова из претходне године. За потребе реализације предметних услуга Тужилаштву је са пројекта ИПА 2013 одобрено додатних 206.000 КМ, а реализовано је 164.175 КМ, додаје се у тексту.

Ревизори додају да је, увидом у узорак фактура у 2017. години, уочено да се одређени рачуни односе на активности ексхумација у 2016. години и раније, мада су и у ранијим налазима више пута писали о недостатку система интерних контрола у погледу плаћања фактура у години на коју се обавезе односе, те у складу с тим и обезбјеђења стварне евиденције о неизмиреним обавезама.

С тим у вези, ревизори су препоручили Тужилаштву да обавезно поведе рачуна о благовременом плаћању фактура у складу са одредбама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама и процедурама за кориснике буџета институција БиХ.

Тужилаштво БиХ у прошлој години је на име путних трошкова исплатило 272.552 КМ, од чега у БиХ 103.322 КМ, а у иностранству 169.230 КМ.

Увидом у одређен број путних налога, ревизори су утврдили да контрола тих налога није успостављена на задовољавајући начин, односно да се исплата дневница и припадајућих трошкова врши на основу поднесеног извјештаја запосленог, без обзира на садржај приложених агенди организатора, авио-карти и слично којима се доказује број дневница, вријеме поласка и друго.

"Уочили смо да извјештај запосленог по повратку са службеног путовања не кореспондира приложеној документацији. У одређеном броју случајева дневнице су исплаћиване иако је организатор сносио све трошкове", наводи се у ревизорском извјештају.

Ревизори препоручују Тужилаштву БиХ да успостави систем интерних контрола који обезебјеђује досљедну примјену важећих прописа при обрачуну трошкова службених путовања.

Канцеларија за ревизију институција БиХ дала је мишљење према којем финансијски извјештаји Тужилаштва БиХ приказују фер и истинито у свим материјалним аспектима стање имовине, обавеза и извора средстава на дан 31. децембар прошле године и извршење буџета за прошлу годину, у складу са прихваћеним оквиром финансијског извјештавања.

Ревизори, не изражавајући резерву на мишљење о финансијским извјештајима, скрећу пажњу да пописом средстава и обавеза нису усклађена стварна стања са стањима у главној књизи појединих позиција биланса стања.

Према мишљењу ревизора, активности, финансијске трансакције и информације Тужилаштва за 2017. годину у складу су у свим материјалним аспектима, са законима и другим прописима којима су регулисане.

"Али, не изражавајући резерву на мишљење о усклађености, скрећемо пажњу на сљедеће: интерна ревизија није успостављена у складу са релевантним прописима, разврставање радних мјеста у платне разреде извршено је без дефинисаних критеријума, процедуре јавних набавки услуга везаних за ексхумације нису спроведене у складу са релевантним прописима", наведено је у ревизорском извјештају.

Што се тиче нереализованих препорука, ревизори су констатовали да правилници о унутрашњој организацији тужилачких одјељења нису донесени према одредбама Закона о Тужилаштву БиХ, систем финансијског управљања и контроле није у цијелости спроведен у складу са релевантним прописима.

Ревизори су указали да нису дефинисани критеријуми за разврставање радних мјеста у платне разреде према одредбама Закона о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу БиХ или према одредбама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ, те за одређене категорије радних мјеста нису дефинисани стручни критеријуми према сложености послова за разврставање у платне разреде.

Ревизори препоручују Тужилаштву БиХ да је обавезно да донесе правилнике о унутрашњој организацији посебних/тужилачких одјељења у складу са одредбама Закона о Тужилаштву БиХ, затим Тужилаштво треба да убрза активности из своје надлежности с циљем обезбјеђења услова за успостављање функције интерне ревизије с обзиром на то да су основни прописи о интерној ревизији институција БиХ усвојени прије неколико година, као и да јавности обезбиједи доступне информације о онлајн системима и телефонским линијама за пријаву корупције.

Бруто плате и накнаде на дан 31. децембар прошле године износе 11.353.789 КМ /буџетска средства 10.852.825 КМ и ИПА средства 500.964 КМ), од чега се 6.565.652 КМ односи на нето плате и стимулације, а 4.788.137 КМ на порезе и доприносе.

Просјечан број запослених за које су исплаћене бруто плате у Тужилаштву био је 246.

"Нисмо били у могућности да утврдимо принцип према којем се одређен дио особља сврстао у категорију стручног особља за које се обрачун плата врши према Закону о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу БиХ, а један дио у категорију радних мјеста која прима плату у складу са Законом о платама и накнадама у институцијама БиХ", наводе ревизори.

Они појашњавају да је, на примјер, стручни савјетник-библиотекар сврстан у категорију стручног особља и прима плату у складу са Законом о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу БиХ.

Међутим, у истом одјељењу стручни савјетник-преводилац разврстан у категорију која прима плату у складу са Законом о платама и накнадама у институцијама БиХ или руководилац одређеног одјељења прима плату у складу са Законом о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу БиХ, док остали запослени у том одјељењу примају плату у складу са Законом о платама и накнадама у институцијама БиХ.

С обзиром да се плата за радна мјеста обрачунава по једном или другом закону без јасно дефинисаних критеријума за разврставање радних мјеста у једну или другу категорију, ревизори су дали препоруку Тужилаштву БиХ да дефинише јасне критеријуме за разврставање радних мјеста у категорије, односно платне разреде, сходно одредбама Закона о платама и другим накнадама у судским и тужилачким институцијама на нивоу БиХ и одредбама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ.

Остале препоруке односе се на потребу обавезног успостављања система евидентирања и плаћања обавеза за услуге вјештачења, превођења и ексхумација у складу са прописима који регулишу област рачуноводства.

Препоруке се одсносе и на потребу обезбјеђења досљедне примјене прописа при запошљавању лица на одређено вријеме без расписивања јавног огласа, дакле на нетранспарентан начин, као и на потребу надлежних институција да хитно ријеше питање права из радних односа запослених у правосудним институцијама како би се спријечило даље покретање судских спорова који имају за посљедицу, осим исплате основних потраживања, исплату великих износа затезних камата и судских трошкова на терет јавних средстава.