VIDEO servis
Sve vijesti

Najnovije vijesti

Politika11/03/2020

ZAKLJUČCI TEMATSKE SJEDNICE UPUĆENI NA USAGLAŠAVANjE

 

SARAJEVO, 11. MARTA /SRNA/ - Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj tematskoj sjednici o stanju u pravosuđu BiH nije usvojio predložene zaključke jer nije bilo entitetske većine, pa su upućeni na usaglašavanje.

 

Prema predloženim zaključcima, zadužuje se Savjet ministara da dostavi izmjene i dopune Zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu /VSTS/ BiH.

"Predstavnički dom smatra da izmjene i dopune Zakona o VSTS-u BiH treba da sadrže sve preporuke sadržane u Izvještaju Evropske komisije, izvještaju eksperata koji je predstavio Rajnhard Pribea, te da dodatno treba da idu u nekoliko pravaca", navodi se u zaključcima.

Prvi pravac je razdvajanje VSTS-a na zasebna tijela visoki sudski savjet i viski tužilački savjet, dok drugi kaže da "članove koje trenutno imenuju nadležne advokatske komore treba zamijeniti članovima iz reda univerzitetskih profesora pravne struke koje imenuje Predstavnički dom na osnovu javnog konkursa".

Treći pravac određuje da glavne tužioce na svim nivoima vlasti imenuju zakonodavna nadležna tijela na prijedlog viskogo tužilačkog savjeta sa liste više kvalifikovanih kandidata, dvotrećinskom većinom izabranih članova datog zakonodavnog tijela.

Četvrti pravac je da "zamjenike glavnih tužilaca na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou uključujući i Brčko distrikt imenuje glavni tužilac osnovnog nivoa sa liste više uspješnih kandidata koje utvrđuje visoki tužilački savjet".

Posljednji pravac je da tužioce na pomenutim nivoima na prijedlog visokog tužilačkog savjeta imenuje glavni tužilac osnovnog nivoa.

Informacije o radu Tužilaštva za 2017. i 2018. godinu nisu primljene na znanje, a nije prihvaćen i niz zaključaka koje su predložili poslanici.

Prihvaćen je samo prijedlog grupe poslanika koji su tražili da se u roku od 10 dana sazove konstituitivna sjednica privremene istražne komisije Doma koja je osnovana zaključkom na hitnoj sjednici u junu 2019. godine.

Nakon okončanja ove sjednice, odgovorima na poslanička pitanja počela je 7. redovna sjednica Predstavničkog doma.